• PDF
 • Drukuj
 • Email

Logo i partnerzy projektu

Nacisnij Opracowanie w tekście łatwym do czytania i rozumienia

O Projekcie:

Od kwietnia 2017 r. Polski Związek Głuchych realizuje w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną projekt „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego
i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności 51 instytucji administracji rządowej
na poziomie centralnym do wdrażania postanowień Konwencji ONZ
o prawach osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu, w instytucjach administracji rządowej,  w okresie 01.04.2017 - 31.01.2019, przeprowadzony zostanie monitoring sposobu wdrażania postanowień Konwencji, a następnie opracowane i wdrożone wybrane rekomendacje dotyczące realizacji tych postanowień. Projekt ma ogromne znaczenie dla podniesienia poziomu przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Organizacje realizujące projekt od wielu lat angażują się w kształtowanie sytuacji społeczno--prawnej osób z niepełnosprawnościami, uczestniczą w działaniach rzeczniczych promujących Konwencję, jej ratyfikację oraz konieczność pełnego wdrożenia.

Projekt realizowany jest zgodnie z Metodologią prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierającą minimalne wymogi dla przeprowadzenia monitoringu, w tym projekt narzędzi do wykorzystania przez projektodawców przy jego prowadzeniu. Metodologia opracowana została na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadania służące realizacji celu projektu to m. in.:

 1. objęcie 51 wybranych instytucji szczegółowym monitoringiem
 2. prowadzenie monitoringu zgodnie z opisanymi w Metodologii standardami
  i etapami realizowanych działań
 3. weryfikacja w okresie realizacji projektu w jakim stopniu i z jakim skutkiem rekomendacje zostały wdrożone przez każdą z monitorowanych instytucji
 4. uzyskanie przez każdą z monitorowanych instytucji informacji zwrotnej o jakości
  i efektach wdrażanych rekomendacji co przełoży się na konkretna wiedzę, która zaowocuje długofalowym zaangażowaniem się instytucji monitorowanych w proces uwzględniania w swoich działaniach postanowień Konwencji o prawach osób
  z niepełnosprawnościami

W ramach projektu powołane zostały trzy Zespoły Monitoringowe, odpowiedzialne
za przeprowadzenie monitoringu w wybranych instytucjach.

Każdy Zespół Monitoringowy wspomagany jest przez ekspertów, odpowiedzialnych m.in. za wykonanie:
- analizy danych zastanych w Instytucjach
- audytów dostępności informacji
- konsultacji społecznych przeprowadzonych z klientami Instytucji monitorowanych
- badania tajemniczy klient odnoszącego się do różnych rodzajów niepełnosprawności.

W ramach projektu powstanie:
- 51 raportów końcowych zawierających rekomendacje zmian w działaniach danej instytucji
- 51 raportów weryfikujących stopień i jakość wdrożonych rekomendacji
- 1 raport zbiorczy uwzględniający dane z raportów końcowych i weryfikacyjnych.

Wartość projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób
z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wynosi 2 361 832,05 zł.

Informacje o Organizacjach realizujących projekt:

Polski Związek Głuchych (PZG) to 70 lat tradycji i działań podej­mowanych na rzecz środowiska osób z uszkodzonym słuchem. Celem Związku jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych. Polski Związek Głuchych zrzesza ponad 24 tys. członków PZG kieruje swoją działalność do osób w każdym wieku, oferując pomoc dzieciom i ich rodzinom, młodzieży, osobom dorosłym i starszym.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), od 54 lat bierze aktywny udział w rzecznictwie praw osób z niepełnosprawnościami
i kształtowaniu polityki publicznej w Polsce. PSONI nie tylko prowadzi szereg form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin (m. in. ośrodki wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania wspomagane, zakłady aktywności zawodowej, wspieranie pracowników na otwartym rynku pracy – poprzez Centra DZWONI), ale posiada także bogate doświadczenie badawcze w dziedzinach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. PSONI prowadzi działania monitoringowe, rzecznicze, konsultacyjne, społeczne, inicjujące i promujące zmiany legislacyjne, np. dotyczące ubezwłasnowolnienia, wspieranego podejmowania decyzji. Stowarzyszenie uczestniczyło w działaniach na rzecz ratyfikacji Konwencji, od lat jest reprezentowane
w najważniejszych organach konsultacyjnych władzy publicznej: np. w Krajowej Radzie Konsultacyjnej; Zespole ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami; Radzie Nadzorczej PFRON. Prowadzi rzecznictwo na poziomie lokalnym i regionalnym.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od wielu lat prowadzi różnorodne działanie, których nadrzędnym celem jest  zapewnienie równych praw i podmiotowości osób
z niepełnosprawnościami w Polsce. Fundacja wspiera szkoleniowo i doradczo osoby
z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu m.in.  poprzez zmianę prawa oraz reprezentowanie interesów środowiska osób z niepełnosprawnością na szczeblu rządowym czy samorządowym. Fundacja realizuje projekty z zakresu monitoringu stanowienia prawa, doradcze, asystenckie, wspiera aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami
i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych. Propagujemy pełny udział osób z niepełnosprawnością
w społeczeństwie, w tym włączającą edukację, promujemy użycie najnowszych technologii oraz upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami. Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość